ดัชนีราคาผู้บริโภค เมืองรถม้าลดฮวบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดลำปาง ดัชนีราคาลดลงจากปัจจัยสำคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
นายวัชระ ต่างใจ พาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คำนวณ มีจำนวน 422 รายการ สำหรับจังหวัดลำปางมีจำนวน 254 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร การบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดลำปาง ได้ผลดังนี้ ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดลำปาง เท่ากับ 100 เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 99.8 (เดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 99.2)
เมื่อพิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนกันยายน 2560 เทียบกับเดือนกันยายน 2559 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.8 ปัจจัยสำคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ 3.6 ได้แก่ เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ไก่ย่าง หอยแครง เครื่องในหมู ไก่สด ปลานิล ปลาทูนึ่ง ดัชนีราคาหมวดผักและผลไม้ร้อยละ 2.5 เช่น แตงกวา เห็ด มะเขือเทศ มะเขือ ผักกาดขาว ผักบุ้ง มะละกอดิบ ฟักเขียว ฟักทอง กะหล่ำดอก ผักกาดดอง กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก สับปะรด เงาะ ลองกอง ฝรั่ง มังคุด เป็นต้น ส่วนหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 ปัจจัยสำคัญจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารร้อยละ 2.4 ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ก๊าซยานพาหนะ LPG แก๊สโซฮอล์ E20 และดัชนีราคมหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.1 ได้แก่ สุรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!