คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้จัดวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยในสุข ภาพประชาชนและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เจริญรอยตามพระยุคลบาทในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็น “แม่ฟ้าหลวง” ของปวงชนชาวไทย ทรงได้รับการขนานนามว่า “พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท” ซึ่ง รพ.และหน่วยงานทางแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศ

จัดให้มีกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

พร้อมทั้งจัดพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายบังคมพระบรมฉายสาทิสลักษณ์ และกล่าวสดุดีพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายพานพุ่มสักการะ ชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น