5 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

ผศ. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ และม.ธรรมศาสตร์ เพื่อผลิตนักรังสีเทคนิคปีละ 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น