สปสช. รัฐบาลห่วงใย เด็กหญิงไทย พร้อมฉีด วัคีนเอชพีวี

ฉีดวัคซีนเออชพีวี พร้อมกันทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เริ่มสิงหาคม 60 นี้
รัฐบาลให้ความสำคัญ สร้างนำซ่อม มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้เด็กหญิงไทย โดยเฉพาะนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ กว่า 400,000 คน ให้มีถูมิคุ้มกันและห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก

จะมีการเริ่มฉีดเมือไหร่? ฉีดวัคซีนเอซพีวีเข็มแรก เริ่มเดือนสิงหาคม 2560 ฉีดวัคซีนเอชพีวีเข็มที่สอง เริ่มห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

รู้หรือไม่? โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ในหญิงไทย หญิงไทยเฉลี่ยวันละ 9 คน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก หรือ 3,466 รายต่อปี (ที่มา ข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2553-2555 และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2556)

รับวัคซีนได้ที่ไหน? ในสถานศึกษา/โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการจะประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ความรู้ การป้องกัน และฉีดวัคซีน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองบุตรหลานให้ฉีดวัคซีนโดยดำเนินการเช่นเดียวกับการขอความยินยอมในการฉีดวัคซีนโรงเรียนปกติ

สาเหตุเกิดจากอะไร เกิดจากเชื้อเอชพีวี โดยเฉพาะในสายพันธุ 16และ18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสูงถึง ร้อยละ 70 ซึ่งติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณปากมูดลูกเรื้อรังและเซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ

หมายเหตุ เด็กหญิงไทย หมายถึง ประชากรหญิงที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วัคซีนนี้ป้องกันได้เพียง 2 สายพันธุ์ ที่พบบ่อยเท่านั้น ยังมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกจากไวรัสเอสพีวีสายพันธุ์อื่นได้
ดังน้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมูดลูกเป็นระยะยังคงมีความจำเป็น

กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา (ระหว่างอายุ 11-12 ปี) เช่น เด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือมีความพิการทางสมองหน่วยบริการจะพิจารณาให้ฉีดวัคซีนเป็นกรณีไป

ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ติดตามรายการ ” สุขถ้วนหน้ากับหลักประกันสุขภาพ ” ทางคลื่นวิทยุ สวท.เชียงใหม่ คลื่น93.25ทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 ถึง 12.00.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!