ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน ร่วมงาน “STYLE” สู่ตลาดสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “STYLE” มุ่งก้าวสู่ตลาดสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) นำผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2560

โดยพิธีเปิดมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ได้มีการประชุมชี้แจงพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการพัฒนาต่อยอดสินค้าสู่ตลาดสากล (Local to Global) กับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยยืดหลักนโยบายตลาดนำการผลิต (Demand driven) โดยนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ ประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้าน สินค้าแฟชั่น/เครื่องหนัง และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้กิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรม ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER ตามโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น