คณะทันตแพทย์ มช. รับสมัครพนักงาน

คณะทันตแพทย์ มช. มีความต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • ค่าอัตราจ้าง : เดือนละ 9,470 บาท
คุณสมบัติ
 • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เป็นเพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะประเภท 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-944412 หมายเลขโทรสาร 053-944483 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 • สำเนาคุณวุฒิการศึกษา และใบทรานสคริปต์ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม. 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ค้ำประกัน (ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หลังเวลา 15:00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!