เมืองสามหมอก ถกแก้ปัญหา ราคาถั่วเหลือง


เมืองสามหมอกตั้งโต๊ะถกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรับซื้อถั่วเหลือง เพื่อเร่งแก้ปัญหากรณีไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลือง และเกษตรอีกส่วนหนึ่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 75 ล้านบาท พร้อมเร่งวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาว โดยให้สหกรณ์การเกษตรทำโครงการจัดสร้างไซโล เพื่ออบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความชื้น หวังช่วยสร้างความมั่นในให้แก่เกษตรกรปลูกถั่วเหลือง
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการรับซื้อถั่วเหลือง ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเร่งแก้ปัญหากรณีไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลืองและเกษตรอีกส่วนหนึ่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 75 ล้านบาท
โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดผยว่า หลังจากมีเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในอำเภอปายและอำเภอแม่สะเรียงกว่า 50 คนได้นำหนังสื่อร้องเรียนมายื่น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลือง เบื้องต้นได้มีการหารือวางแนวทางการไขปัญหาได้ข้อสรุปว่า 1.นางสาวชนเขตต์ บุญขันธ์ ประธานหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน ได้ประสานสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว และโรงงานผู้ผลิตน้ำมันพืชจาก จ.สุโขทัยมารับซื้อในพื้นที่อำเภอปาย ซึ่งมีผลผลิตถั่วเหลืองรอจำหน่ายประมาณ 5,000 ตัน ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถั่วเหลืองมีความชื้นสูง ไม่สามารถเก็บไว้ได้ ส่วนพ่อค้าที่หยุดรับซื้อและยังไม่ได้จ่ายเงินเกษตรกรประมาณ 75 ล้านบาท แจ้งว่าขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินหมุนเวียนเพราะโรงงานผลิตน้ำมันหยุดรับซื้อ แต่วันที่ 19 ตุลาคมนี้ โรงงานผลิตน้ำมันพืชรายหนึ่ง จะเริ่มรับซื้อถั่วเหลือง คาดว่าเบื้องต้นจะได้เงินประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งก็จะได้รับเงิน 2.การปัญหาบริษัทผู้รับซื้อที่ติดหนี้สินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.จังหวัดจะประสานกับเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาในระยะยาวให้สหกรณ์การเกษตรทำโครงการจัดสร้างไซโล เพื่ออบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดความชื้น
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 30,000-35,000 ไร่ อำเภอแม่ลาน้อย ปลูกมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอปายและแม่สะเรียง ผลผลิตต่อปี ประมาณ 9,000 -10,500 ตัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น