สอน.กลุ่มภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประกอบด้วย นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1,นายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ,นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3,นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 มี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กล่าวว่า กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มี 5 แห่ง มีสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1-4 ( เชียงใหม่, พะเยา, พิษณุโลก ,นครสวรรค์) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ(ตาก) สถาบันฯทั้งประเทศมี 23 แห่ง ปัจจุบันอำนาจการบริหารจัดการ ระดับ ปวช. และปวส. อยู่ที่วิทยาลัยเป็นการมอบอำนาจจากศึกษาธิการ ส่วนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันมาบริหารจัดการ การดำเนินการเสร็จจะต้องผ่านสภาฯ สภาต้องเห็นชอบ เรามาประชุมกันในกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 5 คนรวมทั้งทีมงาน เพื่อเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เน้นการพัฒนาคนทั้งครูอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา
อีกทั้งเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน อันจะเกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงในเรื่องการพัฒนาคนทั้งระบบ ในกลุ่มภาคเหนือ มีบริบท เรื่องของวัฒนธรรม ตลอดจน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านอุตสาหกรรม ขณะนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกับวิทยาลัย เดินหน้า ทำความร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน สถาบัน และแผนภาคเหนือ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สู่การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น