คณะสถาปัตย์ มช. รับสมัครพนักงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

  • ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าอัตราจ้าง : เดือนละ 17,060 บาท
คุณสมบัติ
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
  • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. โทรศัพท์ 053-942810 หรือจะส่งในสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตามประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร

*******สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560********

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ วัน เวลา สถานที่ใรการสอบสัมภาษณ์ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบทางป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.arc.cmu.ac.th ต่อไป

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น