“โฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย” วัดจามเทวีลำพูน

วัดจามเทวี เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของเมืองลำพูน มีประวัติความเป็นมาที่สามารถสืบค้นถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยได้ ด้วยความที่วัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญจึงทำให้มีผู้คนจากที่ต่างๆ เดินทางมาสักการะเจดีย์กู่กุดและรัตนเจดีย์เป็นจำนวนมาก จนทำให้วัดจามเทวีกลายเป็นวัดสำคัญไม่แพ้วัดอื่นๆ ของจังหวัดลำพูน
แต่เดิมวัดจามเทวีเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษามีเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน ภายในวัดจามเทวีมีโบราณสถานที่สำคัญคือ สุวรรณจังโกฏเจดีย์ หรือ “กู่จามเทวี” หรือ “กู่กุด” เป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงถือปูน ใกล้ๆ กันมีเจดีย์เล็กชื่อว่า “รัตนเจดีย์”
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจดีย์แปดเหลี่ยม”
วัดจามเทวี นอกจากมีความสำคัญต่อเมืองลำพูนแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้มาบูรณะก่อสร้างวิหาร กุฏิ เมื่อปี พ.ศ.2479 และถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องจากเป็นหนึ่งในสองวัดของเมืองลำพูนที่มีกู่บรรจุอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านได้มาบูรณะก่อนที่จะมรณภาพและยังเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงครูบาเจ้าศรีวิชัยอีกด้วย
เมื่อมาเที่ยววัดจามเทวี นอกจากได้มากราบสักการะกู่พระนางจามเทวีแล้ว ยังได้กราบสักการะกู่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย ด้านหลังกู่มีโฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งแต่เดิมเป็นโฮงไม้ (กุฏิ) สร้างโดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
ปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็น “โฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ภายในโฮงนิทัศน์ฯ
จัดแสดงประวัติผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย
เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการบูชาระลึกถึงคุณความดีของท่าน ด้านในเป็นห้องหมายเหตุครูบาเจ้าศรีวิชัย รวบรวมภาพถ่ายโบราณที่หาชมได้ยากของครูบาเจ้าศรีวิชัย ห้องสื่อศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย จัดแสดงสื่อรูปภาพ
เรื่องราว แสตมป์ ผ้ายันต์ โปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย ห้องในสุด
เป็นห้องสาระศึกษาครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นห้องที่รวบรวมหนังสือ งานเขียน ประวัติ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย และยังเป็นห้องสมุดสำหรับ
ค้นคว้าชีวประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีหนังสือหายาก
ต่างๆ มากมาย อาทิ ตำนานจามเทวีวงศ์ ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ ประวัติของพระนางจามเทวี ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้
สำหรับผู้สนใจมีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในการรวบรวมรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อมอบถวายไว้ในโฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดจามเทวี
โฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ของวัดจามเทวีนับว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่สมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้ โดยโฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น