ลำพูน เร่งพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐ เริ่มลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ 11 พ.ย.นี้

จังหวัดลำพูนเร่งพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐ โดยเริ่มสำรวจความพร้อมใน 8 อำเภอ เพื่อร่วมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยจะเริ่มลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวในการประชุมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐว่าจังวัดลำพูนจะเร่งพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ โดยให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด

โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 8 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่การตลาดเดิม และ เพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป การส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย

ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ 8 อำเภอ ดำเนินการสำรวจตลาดประชารัฐที่จะเข้าร่วมในโครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ หรือ GREEN MARKET ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐแบบ MODERN TRADE ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม โดยประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้เกษตรกรที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายตามตลาดกลุ่มเป้าหมาย

โดยสามารถไปติดต่อสอบถามลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมใน 8 อำเภอขอจังหวัดลำพูนที่จะเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐในระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น