น่านประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ พัฒนา(SMEs)ตามแนวประชารัฐ

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรม พิจารณาอนุมัติเงินกู้ ผู้ประกอบการ การให้สินเชื่อ ของกองทุนพัฒนา(SMEs) ตามแนวประชารัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติสินเชื่อเงินกู้ธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาSME ในแนวทางประชารัฐ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุน เอสเอ็มอี โดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว เพื่อกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์การสนับสนุนปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณากับคณะกรรมการจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิจารณาคัดเลือก(SME) ที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องตามนโยบายThailand 4.0จะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ซึ่ง สถานประกอบการพื้นที่เป้าหมาย ทั้งสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ นำร่องแนวทางพัฒนาและยกระดับ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย (โลคอล อีโคโนมี) ให้แล้วเสร็จนำกลับมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแนวทางบูรณาการโครงการ อีกทั้ง เพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยพัฒนาจากกลุ่มจังหวัดมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างบูรณาการมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น