สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ พระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของประเทศไทย ทั้งยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและเข้าร่วมทำงานกับรัฐบาลไทยภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความสุข ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในชุมชน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น