เปิดพื้นที่คนรายได้น้อย ค้าขายตลาดประชารัฐ


จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ในการค้าขาย พร้อมรับสมัครที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและทุกอำเภอ 10 – 30 พ.ย.นี้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลัง มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงการคลัง , กระทรวงอุตสาหกรรม , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับโครงการตลาดประชารัฐ และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ทำมาค้าขายทั่วประเทศให้ประชาชน ทั้งเกษตรกร โอท็อป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย สามารถมีพื้นที่ในการขายสินค้า

ตลอดจน ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ตลาดประชารัฐออกเป็น 9 ประเภท อาทิ “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยจะทำการขยายตลาดโดยการเพิ่มกลุ่มผู้ค้าในชุมชนเข้าไป เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น , “ตลาดประชารัฐ Modern Trade” ของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด โดยการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้นำสินค้าไปขายในพื้นที่ดังกล่าว ในราคาค่าเช่าถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ “ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม เช่น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิต และการให้บริการทางวัฒนธรรม เป็นต้น

สำหรับ การดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐดังกล่าว จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th หรือ ช่องทาง Line กลุ่ม ตลาดประชารัฐ CM

ร่วมแสดงความคิดเห็น