แม่เหียะ สร้างจิตสำนึก ประชาชนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เร่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนเมืองแม่เหียะ กว่า 800 คน ร่วมโครงการอบรม เพื่อน้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ บรรยายการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเมืองแม่เหียะ อย่างยั่งยืน จากนั้น ได้รับเกียรติจาก พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 บรรยายในหัวข้อ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้คุณแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ความสำคัญของชาติ ศาสนา ในการดำรงชีวิตต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เหตุผลการจัดโครงการคือ ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในโลก ที่เรียกระบอบการปกครองว่า “ประชาธิปไตย” โดยต่อด้วย “อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เหตุผลพื้นฐานมาจาก รากฐานของสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน “สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งประชาชนชาวไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองแม้ในยามเกิดวิกฤต พระมหากษัตริย์ก็ช่วยให้ชาติรอดพ้นวิกฤตทุกครั้ง ทั้งนี้พระองค์ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข จึงเปรียบพระมหากษัตริย์เสมือนพ่ออยู่หัวเกล้าเหนือชีวิตของประชาชนชาวไทย สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างที่สุด

เทศบาลเมืองแม่เหียะในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการพิทักษ์รักษาปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญ ส่งเสริม ตลอดจนจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้เกิดความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชน ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น