ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้สัมภาษณ์นักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ เรื่อง การสนับสนุนค่าครองชีพพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ภาวะยากลำบาก ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เมื่อวันที่ผ่านมา


ร่วมแสดงความคิดเห็น