เตือนแรงงาน ขุดทองเมืองนอก ธุรกิจนวดสปา

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนและคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศคาซัคสถาน ในธุรกิจนวดสปา เผยพบปัญหาเป็นจำนวนมาก นายจ้างละเมิดสัญญา แรงงานถูกนายจ้างเอาเปรียบโดยจ่ายค่าจ้างล่าช้า ชี้แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งการเดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย การจ้างงานจึงไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ว่าสถานการณ์การจ้างแรงงานไทยไปทำงานในธุรกิจนวดสปาในคาซัคสถานนับวันจะเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น โดยฝ่ายนายจ้างเป็นผู้ละเมิดสัญญา แรงงาน ถูกนายจ้างเอาเปรียบโดยจ่ายค่าจ้างล่าช้า ให้ทำงานเกินเวลาและไม่ได้รับค่าจ้างล่วงเวลา ซึ่งแรงงานไทยไม่ได้แจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางาน การจ้างงานจึงไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศคาซัคสถาน ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 48 (คนงานเดินทางด้วยตนเอง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้กำหนดแนวทางการรับรองสัญญาจ้างงาน ดังนี้ 1. นายจ้างหรือลูกจ้างส่งร่างสัญญาจ้างงาน 3 ภาษา (รัสเซีย อังกฤษ และไทย) มายัง สถานเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจัดส่งหนังสือจดทะเบียนของบริษัท สำเนาใบอนุญาตในการ จ้างแรงงานต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางของนายจ้างและลูกจ้างซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบการพิจารณา 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจร่างสัญญาจ้างงาน โดยพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาฯ ให้เป็น ไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด และมีข้อระบุชัดเจน คือ ระบุระยะเวลาของสัญญา อาทิ 1 ปี ระบุชั่วโมงของเวลาในการทำงาน ระบุวันหยุดที่ชัดเจน ระบุค่าจ้าง ระบุค่าล่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในประเทศที่แรงงานทำงาน ระบุการรับผิดชอบเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งนายจ้างต้องรับผิดชอบ บัตรโดยสารเครื่องบินขากลับประเทศไทยเป็นอย่างน้อย ระบุสวัสดิการ อาหาร และที่พัก ระบุ ค่ารักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพให้ลูกจ้าง สัญญาจ้างต้องระบุว่า การรับเงินเดือนนั้น นายจ้างจะต้องมีสำเนาหลักฐานการรับเงินเดือนให้ลูกจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน สัญญาจ้างต้องระบุเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาที่ชัดเจน และเป็นธรรม สัญญาจ้างต้องจัดทำเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ไทย รัสเซีย และอังกฤษ ลงลายเซ็นของนายจ้างและลูกจ้าง (ลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) พร้อมประทับตรายางบริษัทนายจ้าง และระบุวันที่ ลงลายเซ็น 3. กรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบสัญญาจ้างงานแล้ว จะแจ้งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง 4. เจ้าหน้าที่กงสุลมีอำนาจในการปฏิเสธการรับรองสัญญาจ้างงาน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสำคัญในเอกสารดังกล่าวมีข้อความที่แสดงถึงการเอาเปรียบแรงงานไทย และ 5. ลูกจ้างและนายจ้างควรเซ็นชื่อกำกับในสัญญาจ้างงานทุกแผ่น (ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา)
“สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ในประเทศคาซัคสถานทราบ และขอให้แจ้งการเดินทางเข้าไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมการจัดหางาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่” นางเยาวภา กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น