สัมมนาการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ , ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ภูมิภาครวมถึงจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น ภาครัฐ องค์กรตรวจสอบ ภาคธุรกิจ นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ภาคสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น