โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

8914
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 36 อัตรา ดังนี้

1. นายแพทย์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 24,000 บาท
  คุณสมบัติ
  1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
  2.ได้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติวุฒิบัตรบัตรในสาขาเดียวกันกับวุฒิบัตร

2. พยาบาลวิชาชีพ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. นักวิชาการสาธารณสุข

 • จำนวน  1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 15,960 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

4. นักวิเทศสัมพันธ์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,300 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นอย่างน้อย

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • จำนวน 28 อัตรา
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน /หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ อาทิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าตอบแทน 8,300 บาท

6. พนักงานบริการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 7,590 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

7. พนักงานโสตทัศนศึกษา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 8,300 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

8. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 8,300 บาท
  คุณสมบัติ
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์

9. ช่างฝีมือทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 8,300 บาท
  คุณสมบัติของตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีสัญชาติไทย, มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร 0 5390 8500 ต่อ 60447 60448 หรือเข้าดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.suanprung.go.th

กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง
โทร 0 5390 8500

ร่วมแสดงความคิดเห็น