สนง.เกษตรเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช

สนง.เกษตรเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช หวังลดรายจ่ายและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์โดยเปิดเผยว่า ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน อีกทั้ง มีการรวมกลุ่มการผลิต วางแผนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าเกษตรมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น
นายวิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรนั้น มีอยู่หลายวิธีเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับการผลิตด้านการเกษตรของตนเอง อาทิ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับถ้าเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาร่วมด้วย ก็จะลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะปลอดภัยทั้งพืชที่ปลูกและตัวผู้ใช้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรต้องการขอรับคำปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับบุคลากรด้านการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ หรือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่อยู่ทุกอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5311-2478-9 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรเชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น