กาชาดลำปางเชิญร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ

จังหวัดลำปาง เชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนักเรียนยากจน สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้แก่ การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางกล่าวเสริมว่าเนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนักเรียนยากจน จังหวัดลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทุกแห่ง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ ดังนี้ เงินสด รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี ตู้เย็น ขนาด 8.2 คิว ทีวีสีจอแบน ขนาด 32 นิ้ว เครื่องซักผ้าถังเดี่ยว ขนาด 7.5 กก. หม้อหุงข้าวขนาด 1.8 ลิตร รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว และผ้าห่มนวม เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคหรือแจ้งความประสงค์บริจาค ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 7758 หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง โทร 0 5426 5015 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น