มทร.ล้านนา จัดพิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอน สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.)  มอบอุปกรณ์สื่อการสอน สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นผู้มอบ นายประมวล  พลอยกมลชุณย์ ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ รับมอบ ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมคณะร่วมพิธี ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

นายประมวล  พลอยกมลชุณย์ ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  กล่าวว่า ขอขอบคุณ อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาที่ไม่มองข้ามผู้พิการ โดยอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับผู้บกพร่องและผู้พิการทางการมองเห็นถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาโสตด้านต่างๆ แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และราคาของอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การที่อาจารย์และนักศึกษาได้เข้ามาสำรวจความต้องการก่อนการผลิตอุปกรณ์ ถือว่าตอบโจทย์ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์อย่างตรงวัตถุประสงค์

ด้าน ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ในอนาคตทาง มทร.ฯ จะพัฒนาปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยของบประมาณงานวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนฯ เพื่อให้สามารถผลิตอุปกรณ์ได้จำนวนมากขึ้น แข็งแรง ทนทาน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและจะพัฒนาต่อยอด สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและด้านอื่นๆ ต่อไป

ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครง การ ฯ กล่าว่า  ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้จัดทำโครงการ ทั้งหมด 5 ผลงาน ดังนี้ 1. ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประ จำบ้าน สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผลงานของนายสัชฌุกร  พรมสุวรรณ์ และนายสัญญา ฉะ อ้อนโฉม
2. สื่อการเรียนรู้แผนที่ประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษาผลงานของ นายฐิติ อภิมุขเจริญ และนายนันทิพัฒน์  สุริยสา 3. ไม้บรรทัดเพื่อการศึกษาของนักเรียนคนตาบอด ผลงานของ นายยุทธพล  คำมูลใจ และนายกรกฎ  นามวงษ์  4. เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิปัจจุบันด้วยภาษา AEC สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผลงานของ นายภูชิต  นันต๊ะ และนายสงกรานต์  ลือยศ 5. นาฬิการและปฏิทินเพื่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สำหรับนักเรียนสอนคนตาบอดผลงานของ นายณัฐวุฒิ  สุภา และนายศิขรินทร์  วิวัฒน์พงศ์พันธุ์

โครงงานทั้งหมดของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาจะให้นักศึกษาเข้ามาสำรวจความต้องการ สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะออกแบบสื่อที่นำไปพัฒนาทักษะ หรืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ของนักเรียนพิการทางสายตาได้ โดยมี อ.ศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์ และ อ.วัชชิระ หาญกล้า อาจารย์ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ คอยให้คำชี้แนะจนโครงการงานของนักศึกษามีความสมบูรณ์ นำมาใช้กับนักเรียนพิการทางสายตาได้จริง  ซึ่งในปี 2560 เป็นปีที่ 8 ที่ทางสาขาได้ส่งมอบผลงานวิทยานิพนธ์ให้กับโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น