ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ , ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น