PEA จ.ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จ.ลำปางจัดฝึกอบรมทักษะช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2560

PEA จ.ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จ.ลำปางจัดฝึกอบรมทักษะช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2560 


18 พ.ย. 2560 นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูลผู้จัดการ PEA จ.ลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายบุญยัง สังข์บัวแก้ว หัวหน้าแผนก บริการลูกค้า เป็นผู้ กล่าวรายงาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานฝีมือแรงงาน 10 จ.ลำปาง ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน10 จ.ลำปางดำเนินการ จัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอกตาม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 พร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินความรู้ความสามารถและพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพ

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน AEC โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ในรุ่นที่ 1 ปี 2560 จำนวน 25 คน มีการจัดฝึกอบรมในวันที่ 18- 20 พฤศจิกายน 2560โดยทดสอบประเมินความรู้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และประเมินความรู้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลพร้อมออกใบรับรองในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ข่าวและภาพข่าวโดย: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น