Center for AIDS Research Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชร กษิณกฤษ์ ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มช.ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Seiji Okada จาก Center for AIDS Research Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคนิคการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น