13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย -ลาว สานสัมพันธ์มิตรภาพ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ผ่านมา ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ของผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ได้แก่ ฐานภูมิปัญญาโคมและการตัดตุง ฐานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้บูชาจากไม้ไผ่หรือตอก และฐานภูมิปัญญาอักษรล้านนา ทั้งนี้ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกให้กับสถาบันที่เข้าร่วมงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายในประเทศไทย จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น