จบหลักสูตรผู้นำสายปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การ เตรียมผู้นำสายปฏิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 5 (Management For Excellent Supervisory : MES 5)” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น