พระสงฆ์นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโรงเรียนพร้าววิทยาคม

วันที่ 22 พ.ย.60 ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม ม.1 บ้านแพะ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พระอาจารย์วรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะ ต.โหล่งขอด นายยศวัฒน์ เธียรสัวสดิ์ หน.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา นายมั่น ขันธ์ทอง ผช. หน.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา น.ส.สิตานัน ศิริภาทย์ ผช.หน.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล อาทิ ต.โหล่งขอด ต.แม่แวน ต.ทุ่งหลวง และตำบลอื่นๆในเขต อ.พร้าว พร้อม นายวีระ ศิริรัตน์ ผอ.,นางญาณิศา คำภีระ รอง ผอ.,คณะครู บุคลากร นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

กิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิทักษ์ รักษา ป้องกันทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ในการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) และดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชน

ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม และจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า สร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครอง และเขตกันชนทั่วประเทศ ซึ่งรับแนวทางการปฏิบัติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีกิจกรรมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อเศรษฐี วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 55 องค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม และร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นพยุง ต้นหว้า(มะเกี๋ยง) ต้นโกโก้ ฯลฯ ในโรงเรียนฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น