พระสงฆ์นำ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้ กิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า ที่ รร.พร้าววิทยาคม

พระสงฆ์นำข้าราชการประชาชน นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นพยุง ต้นหว้า(มะเกี๋ยง) ต้นโกโก้ ฯลฯ ในโรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์วรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด นายยศวัฒน์ เธียรสัวสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นายมั่น ขันธ์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นางสาวสิตานัน ศิริภาทย์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร้อยตำรวจโท นคร ปัญญาทิพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลในเขตอำเภอพร้าว อาทิ ตำบลโหล่งขอด ตำบลแม่แวน ตำบลทุ่งหลวง และตำบลอื่นๆในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ นางญาณิศา คำภีระ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
กิจกรรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิทักษ์ รักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) และดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า สร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครอง และเขตกันชนทั่วประเทศ ซึ่งรับแนวทางการปฏิบัติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงานมีกิจกรรมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อเศรษฐี วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล 55 องค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมและร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นพยุง ต้นหว้า(มะเกี๋ยง) ต้นโกโก้ ฯลฯ ในโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น