พิธีเปิด “หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญด้านการส่งเสริมสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ สะท้อนความเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนสืบไป

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดแสดงสาธิตวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทยวน ไทใหญ่ไทเขิน, นิทรรศการผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา , นิทรรศการเครื่องสักการะล้านนา เพื่อสะท้อนความเก่าแก่และทรงคุณค่า ให้กับเยาวชนไทยและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม รวมทั้ง กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ ฐานปั้นดิน ฐานดุนโลหะ ฐานต้องฉลุกระดาษสา ฐานไม้ประดิษฐ์ ฐานประดิษฐ์ว่าว ฐานวาดภาพบนพัด ฐานมัดย้อม และฐานจิตรกรรมล้านนา

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพสีน้ำ การแสดงละครหุ่นมือ การสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงา ตุ๊กตาหุ่นสาย และลานกาดหมั้ว ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. – 17:00 น. สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ 20 บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย และค่าลงทะเบียนลานสรวง ข่วงศิลป์ ฐานละ 20 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-943625-6 และ 053-943635

ร่วมแสดงความคิดเห็น