ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อชะลอ การขายข้าวเปลือกนาปี โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

ธ.ก.ส. ลำปาง พร้อมจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือก ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการเก็บรักษา และปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อรอราคา รวมถึงไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และภาระหนี้สิน ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61

โดยจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือก ที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามชนิดข้าวเปลือก ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาตันละ 10,800 บาท, ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท, ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,500 บาท กำหนดวงเงินกู้สำหรับเกษตรกรสูงสุด รายละไม่เกิน 300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ เนื่องจากรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ทั้งหมด กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู้ เริ่มจ่ายสินเชื่อแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าฝากเก็บ และรักษาคุณภาพข้าวเปลือก เพื่อจูงใจให้เกษตรกรได้มีการปรับปรุงคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการตากลดความชื้น การคัดแยกสิ่งเจือปน ก่อนนำขึ้นยุ้งฉางอีกตันละ 1,500 บาท ซึ่งจะจ่ายพร้อมการจ่ายสินเชื่อ อัตราตันละ 1,000 บาท และจ่ายให้อีกตันละ 500 บาท เมื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ ดังนั้นเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ขอให้ทำการตากข้าวลดความชื้น และดูแลคุณภาพข้าวก่อนนำข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉาง แล้วจึงไปติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพข้าวเปลือก โดย ธ.ก.ส. จะอนุมัติสินเชื่อพร้อมจ่ายเงินกู้ภายใน 3 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น