พ่อเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่วาง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาด สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีนายอำเภอแม่วาง หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ และรายงานผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ฝายห้วยผึ้ง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรูณาการในด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากในพื้นที่อำเภอแม่วางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้กำชับให้อำเภอใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่ากับทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดอำเภอ และให้มีการกระจายความรับผิดชอบลงไปยังระดับตำบล และหมู่บ้านกระจายทั่วพื้นที่ ตลอดจน ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานชลประทานที่ 1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำในแบบลุ่มน้ำของลำน้ำแม่วาง ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น