ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ปี 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสุนี บูรณพานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม จำนวน 120 คน เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ ศดปช.ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้และการบริการด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น