จังหวัดลำพูนบริการเคลื่อนที่บำรุงสุขประชาชนอำเภอลี้

จังหวัดลำพูนร่วมกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน ที่โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชน กล่าวคำ ปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดีของชาติแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้วย

สำหรับการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ให้บริการแก่ประชาชน เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนมารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน กศน. อำเภอลี้นำห้องสมุดประชาชนจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่เยาวชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการมีงานทำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์โอทอปมาจัดแสดงจำหน่าย

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ให้บริการประชาชนตามภารกิจ อาทิ ชมรมช่างตัดผมจังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมฟรี , สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนแจกพันธุ์ปลา สถาบันอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี และ ที่ว่าการอำเภอลี้ ให้บริการทำบัตรประชาชน เป็นต้นโดยการจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มจิตอาสาของตำบลนาทรายอำเภอลี้มาร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานด้วย ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างมีความรู้สึกยินดีและดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยได้มาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดลำพูน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น