ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดัน 24 ชั่วโมง แก่ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดัน 24 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 94,000.- บาท ให้แก่ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น