สสจ.ชม. เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติระดับจังหวัดและแต่ละอำเภอ โดยเน้นการดูแลรักษารายบุคคลอย่างใกล้ชิด

นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติประจำจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ 25 อำเภอ ซึ่งจะเน้นที่การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนการรักษาการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง มีกระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริมด้านโภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดให้มีการจัดการผู้ป่วยแต่ละราย ที่พร้อมให้การดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยได้ทุกวัน เพื่อให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

ทั้งนี้ วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ แนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการเจ็บป่วย โดยอาการของ วัณโรคจะเริ่มจากไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป มีไข้ต่ำ ๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด หากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุด เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้ ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 6 เดือน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ป่วยวัณโรคควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคด้วย

จากรายงานสถานการณ์โรคของงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ป่วยวัณโรคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 พบผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 2,055 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 1,456 รายและเพศหญิง 595 ราย พบมากในอำเภอฝาง เชียงดาว และดอยหล่อ ตามลำดับ ซึ่งพบมาที่สุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป

สำหรับ การป้องกันวัณโรคทำได้ด้วยวิธีการได้รับวัคซีนบีจีซี (BGC) ในเด็กแรกเกิด การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ระมัดระวังในการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 2.กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือทำงานร่วมห้องกับผู้ป่วยวัณโรค 3.กลุ่มแรงงานเพื่อนบ้าน 4.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 6. กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและ 7.กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 110

ร่วมแสดงความคิดเห็น