พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบคูเมือง ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560 โดยได้มอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั่วประเทศ

ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญได้ประสบผลสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จำนวนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพระเจ้านั่งโก๋น หมู่ที่ 10 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพระเจ้านั่งโก๋น หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านเมืองหลาง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับประกาศเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด จำนวน 3 คน/รูป ประเภทบุคคล ได้แก่ พระสมุห์มงคล ฐิตมงฺคโล วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง ประเภทเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการธรรมะในองค์กร ประจำปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ โดยองค์กรตามรายนามที่ได้กล่าวมานั้นได้ดำเนินการจัดโครงการธรรมะในองค์กร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามรวมถึงการพัฒนาจิต และร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตลอดจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ และจะเป็นเครือข่ายในการนำร่ององค์กรคุณธรรมในอนาคตต่อไป

โอกาสนี้ ยังได้มอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ Q จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรองระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยและผู้บริโภคได้มีโอกาสบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยผ่านการรับรอง โดยได้ดำเนินการรับสมัครร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ร้าน และตลาดสด จำนวน 1 ตลาด โดยคณะผู้ตรวจรับรองฯ ได้ดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารและตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองฯ ได้มีมติรับรองร้านอาหาร จำนวน 10 ร้าน และตลาดสดจำนวน 1 ตลาด ซึ่งได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวชักธงดู๋ดี๋ ร้านต้มเลือดหมูจิงจู่ไฉ่ ร้ายก๋วยเตี๋ยวอภัย ร้านสุภัทรา ร้านฟินฟาร์ม ร้านบ้านแก้วเฮือนคำ ร้านบ้านนินตรา อาหารเวียดนาม ร้านครัวโครงการหลวง ร้านสวนกุหลาบหลวง ร้านโซลาว สาขาคลองชลประทาน และ ตลาดเจริญ เจริญ

ทั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ทั้งภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย การดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งจิตอาสาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยจะมีพิธีเปิดที่ข่วงท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทำกิจกรรมจะขุดลอกคูเมือง ดูดลอกท่อระบายน้ำ ล้างพื้นถนน และทางเท้า ทาสีจราจรรวม 10 จุด บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ สำหรับ ผู้ที่จะร่วมทำความสะอาดดังกล่าว ขอความร่วมมือในการนำอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ไม้กวาด คราด หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคูเมืองไปด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยให้การต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความสุข โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เป็นไฮต์ซีซั่นทางการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ เพื่อทำให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ และพูดคำเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น