ดันไทยขึ้นแท่น ฮับโลจิสติกส์แห่งเอเซีย

พาณิชย์ตั้งเป้าไทยเป็น “ฮับโลจิสติกส์เอเชีย” กระตุ้นผู้ประกอบการเอกชน-ภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา พร้อมเปิดวิสัยทัศน์มองไกลไม่ใช่แค่อาเซียน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Thailand: The Logistics Hub of ASEAN ในงานอบรมสัมมนา eLogistics Summit 2017 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยชี้ให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งกระตุ้นการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชีย ไม่เพียงแต่อาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากการที่ไทยและอาเซียนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ในหลายสินค้า ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการผลิต และภาคบริการของโลก นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบด้านที่ตั้งอันเป็นจุดตัด-จุดเชื่อมโยงระหว่างตลาดสำคัญที่กำลังเติบโต ทั้ง CLMV อาเซียน จีน และอินเดีย ที่มีความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจและสังคมกับไทย จึงมีโอกาสมหาศาลด้านการค้าการลงทุนทั้งสินค้าและบริการรอผู้ประกอบการไทยอยู่

“หากเราสามารถเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง soft side และ hard side ภายในภูมิภาค ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศ ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ด้านพลังงาน ด้านประชาชนผ่านการท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อมโยงด้านสถาบัน ผ่านการยกระดับ/ขยายความร่วมมือ/ข้อตกลงด้านเศรษฐกิจการค้า อาทิ RCEP แล้ว จะช่วยให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub ของเอเชียได้อย่างแน่นอน”

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวทิ้งท้ายถึงทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาบริการเป้าหมาย และได้ยกร่างยุทธศาสตร์ภาคบริการ สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับโลจิสติกส์การค้า พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการ และเชื่อมโยงการค้าการลงทุน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น