มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CTBU โครงการวิจัยร่วม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา นำโดย Prof. Sun Fangcheng, President of CTBU, Ms. Han Yan, Director International Cooperation and Exchange Office, Mr. Duan Yongsheng Dean, School of Literature and Journalism และ Mr. Song Mingjiang, Deputy Director, President’s Office และอาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ เนื่องในโอกาสที่ Prof. Sun Fangcheng รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้แทนจาก CTBU พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการกับผู้แทนจาก CTBU ในเรื่อง 1. หลักสูตร 3.5+0.5 หลักสูตร 2+2 และหลักสูตร 3+1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ และวิศวกรรมศาสตร์2. การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และ3. โครงการวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ CTBU ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “Cooperation, Research and Demonstration of Integrated Cloud Management Equipment and Cloud Management Platform for Thai Typical Food Processing Wastewater”นอกจากนี้ทางคณะผู้แทนยังได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาจากสาขา IBM ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ CTBU จำนวน 11 ราย และได้พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) ที่มาแลกเปลี่ยน ณ มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น