การประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 09.00 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ ได้มาพบปะและเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่  โดยมี นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานสมาชิกเครือข่าย OTOP จำนวน 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ

เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเครือข่ายแต่ละอำเภอ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย OTOP (ชุดใหม่) แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง และได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายOTOP ประเภทผลิตถัณฑ์(Cluster) จำนวน 5 ประเภท เพื่อทำหน้าที่วางแผนงานโครงการ กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ การตลาด การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริม สนับสนุนประสานงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้ นายนพวงค์ รัฐผไท เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จ.เชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ(Cluster ) จ.เชียงใหม่ 5 ประเภท คือ 1)นางศรีสมร วรรณใหม่ : ประเภทอาหาร 2)นายศรุต ประกายกิจ : ประเภทเครื่องดื่ม 3)นางจำเรียง ไชยวงค์:ประเภทผ้าฯ 4)นายประกิตติ์ โกสุรัตน์ : ประเภทของใช้ฯ 5)นางพหฤทัย ฝั้นเต่ย : ประเภทสมุนไพรฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น