(คลิป) จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร เพื่อคนรักสุขภาพ (Organic Natural & Herbs Expo 2017) โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีด้วย

โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นสินค้าและบริการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่นิยมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและสมุนไพรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ โดยอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดอินทรีย์ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและยั่งยืน สู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก

สำหรับ งานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2560 ที่เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับมาตรฐานสากล อาทิ ผักผลไม้ออร์แกนิค เครื่องสำอางออร์แกนิค อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปออร์แกนิค จากผู้ผลิตและบริษัทชั้นนำในประเทศอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น