สร้างช่องทางจำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร

ธ.ก.ส. ร่วมบริษัทไทยธุรกิจเกษตร และบริษัทขนส่ง จับมือประสานพลังประชารัฐ สร้างช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและข้าว A-Rice จากโครงการบริหารจัดการข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีแก่ประชาชนและคืนความมั่งคั่งกลับคืนสู่ชุมชน
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง “ธ.ก.ส. บขส. และ TABCO เพื่อสานพลังประชารัฐ สร้างช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร” โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และนายสุนทร บุญเต็ม ประธานกรรมการ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การจัดจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต
อันเป็นการคืนความมั่นคั่ง ซึ่งเดิมจะอยู่ที่พ่อค้าคนกลางให้กลับคืนมาสู่เกษตรกรและชุมชน ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน จากโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice และมอบหมายให้ TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกระบวนการสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกับการพัฒนาผลผลิตสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการและยังสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) อย. เครื่องหมายรับรองของกรมการค้าภายใน และเครื่องหมายรับรองฮาลาล
การดำเนินงานดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการข้าวเปลือกหอมมะลิในปีการผลิต 2558/59 จ านวน 36,633 ตัน สีแปรสภาพเป็นข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice ได้ข้าวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จ านวน 2.6 ล้านถุง คิดเป็นมูลค่าถึง 422 ล้านบาท ท าให้เกษตรกรต้นน้ำที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200,000 ราย สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นและมีช่องทางการตลาดที่แน่นอน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างธุรกิจรวบรวมข้าวมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และผู้บริโภคปลายน้ำ ได้ซื้อข้าวและบริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคา
ข้าวหอมมะลิภายในประเทศ โดยในปีการผลิต 2559/60 ธ.ก.ส.ได้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจ ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Delivery ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านระบบ Application A Product และเว็บไซด์อาลีบาบา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายข้าวหอมมะลิตรา A-Rice กว่า 30% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 670 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังนำสินค้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร จำหน่ายผ่าน TABCO และบูธที่ บขส. เช่น Bee Fruit บีฟรุ๊ต ผู้ผลิตอาหาร ด้วยกระบวนการ Freezedry มะม่วงอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ ขนุนอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ และ Aroi อาโรอิ ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ ข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ และส้มตำไทยอบกรอบ เป็นต้น
ด้านนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. จะสนับสนุนการตั้งบูธวางจำหน่ายตัวอย่างสินค้า โดยผ่านสหกรณ์ร้านค้าพนักงาน บขส. และสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ พนักงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมถึงสนับสนุนการจัดทำของที่ระลึกจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร (สกก.) สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) และ TABCO เพื่อใช้ในกิจกรรมของ บขส.
และ นายสุนทร บุญเต็ม ประธานกรรมการ TABCO กล่าวว่า TABCO จะทำหน้าที่รวบรวมหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนหรือหลังส่งมอบข้าวสารผลผลิตทางการเกษตร ในกรณีผลผลิตทางการเกษตรไม่ตรงตามคุณภาพ หรือมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ TABCO ตกลงที่จะรับคืนสินค้า และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น