ชลประทานเชียงใหม่ นำร่องโครงการสาธิต การปลูกข้าวหอมมะลิ

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ร่วมกับบริษัทเอกชน ในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบวิธีเปียกสลับแห้ง ในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสาธิตการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินการสู่พื้นที่รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบประเภทข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่าการปลูกข้าวแบบวิธีเปียกสลับแห้ง สามารถประหยัดน้ำได้ 25 เปอร์เซ็นต์ จากวิธีปกติดั้งเดิมที่เคยใช้น้ำถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ลดเหลือ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ นับว่าผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจทั้งในเรื่องของการลดต้นทุน แต่มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถประหยัดน้ำได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังได้ทดลองศึกษาวิธีการให้น้ำและการใช้น้ำของข้าวเหนียวฤดูนาปรังในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ผลยืนยันการประหยัดน้ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องในการทำการเกษตรไปสู่เกษตรแบบปลอดภัยในการช่วยการบริหารจัดการน้ำ และก่อให้เกิดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นข้อมูลทางเลือกให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ปลูกข้าวในการเลือกวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น