ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 และ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 และ 6 โดยได้มอบนโยบาย กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561พร้อมการบรรยายถึง สถานการณ์การดำเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,บทบาทองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน , ภารกิจหลักของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

โดยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทั้งรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และมอบหมายภารกิจแก่ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดย กลุ่มเป้าหมาย คือ ปราชญ์สัมมาชีพ 182 ตำบลๆ ละ 1 คน,ผู้นำ อช. 182 ตำบลๆ ละ 1 คน ,รพ.สต. 182 ตำบลๆละ 1 คน,ศอช อำเภอๆ ละ 1 คน, เครือข่ายออมทรัพย์/เครือข่าย Otop อำเภอละ1คน ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น