เกษตร 360 องศา….เกษตรอินทรีย์


รูปแบบการทำเกษตรในบ้านเรา มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความถนัด ความพอใจของเกษตรกรที่จะเลือกทำ
ทั้งเกษตรแบบปราณีต เกษตรทางเลือก เกษตรพันธะสัญญา กระทั่ง เกษตรอินทรีย์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว “ตลาด” จะเป็นคำตอบสุดท้าย
เพราะต่อให้ผลผลิตโดดเด่นขนาดไหน ไม่มีตลาดรองรับ ก็..จุก เจ๊งกันถ้วนหน้า
สำหรับเกษตรอินทรีย์นั้น ล่าสุดคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อ 11 เมษายน 2560ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564
เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน และเร่งรัดให้ทุกภาคส่วน
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และระดับภาค 6 ภูมิภาค รวมถึงคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ..เฮ้อ!!! สารพัดหน่วยจริงๆ
เร็วๆนี้คณะของ “ลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ
เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และผ่านการรับรองมาตรฐาน 727 ราย พื้นที่ 2,946.20 ไร่
แบ่งเป็น 4 ชนิดสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าว มีเกษตรกร 139 ราย พื้นที่ 1,130.25 ไร่
พืชและไม้ผล มีเกษตรกร 586 ราย พื้นที่ 1,811.95 ไร่ ปศุสัตว์ 1 ราย และประมง 1 ราย…..ครับ!!!!!
ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น