ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ภูมิภาค ฯ

กรมการท่องเที่ยว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ .โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

กรมการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีภารกิจที่จะต้องพัฒนาทั้งผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์และตัวผู้นำเที่ยวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีขีดดวามสามารถ ดังนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ผลิตให้ได้มัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพและประกอบกับปัจจุบันกฎหมายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวของมัคคุเทศก์ จึงเป็นที่มาของการจัดหลักสูตรสัมมนาวิชามัคคุเทศก์ภูมิภาคในภาคเหนือ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็จะมีการหมุนเวียนไปรับฟังความคิดเห็นทุกภูมิภาคเหมือนกันอีก 2 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น