สพป.ชม. เขต 4 ลงนามMOU.ขยายโอกาสทางการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)ขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โดย นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรวม 5 อำเภอ (สันป่าตอง หางดง สารภี แม่วางและดอยหล่อ) โดยมี นางสุนันท์ นาหลวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี

นางออมสิน บุญวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง นางสาววาสนา ทานะโป่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)ขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาทางเลือกและศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ เพื่อความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ รวม 5 อำเภอ (สันป่าตอง หางดง สารภี แม่วางและดอยหล่อ) ในการส่งเสริมสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอ ในพื้นที่ 5 อำเภอ (สันป่าตอง หางดง สารภี แม่วางและดอยหล่อ) ตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้เรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้จัดทำหนังสือรับรองการส่งต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล พิจารณาตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของผู้เรียนและครอบครัว

อีกทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ที่รับนักเรียนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดทำหนังสือรับรองการส่งต่อให้เข้าศึกษาในศูนย์การศึกษาแต่ละภาคเรียน3. ทั้งสองฝ่ายจะสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทราบตามลำดับอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น