เปิดเกมรุก เชื่อมการค้ากลุ่มลุ่มน้ำโขง

เดินหน้าแผนจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 4 จว. เหนือตอนบน 1 รุกจัดการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ สนองนโยบายรัฐบาลที่กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” พัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ผ่านมา นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อแจ้งประเด็นข้อเสนอแนะ และทิศทางในการพัฒนา ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีแนวนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม การใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อแจ้งประเด็นข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้วจะส่งประเด็นข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาและดำเนินการในระยะต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น