การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ศ. กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษาที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น