ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯมช.ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

โดยการศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของอาหาร การพัฒนาหน่วยงานที่ให้บริการ ครบวงจร (One Stop Service) ที่สามารถให้บริการและรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในระดับสากลร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล

ดังนั้น ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Process authority) ซึ่งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และเป็นหน่วยงานให้บริการที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องเช่น สถาบันอาหาร อุตสาหกรรมจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

จึงเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและสร้างกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย เพิ่มจุดแข็งให้กับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มขีดความแข่งขันในสากลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ขณะที่เงื่อนไขการฝึกอบรม จะต้องฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรจากหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนผู้สอบผ่านการอบรม จะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) อีกทั้งเป็นผู้ประเมินและตัดสินใจกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนในการผลิต (Process Deviation) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ทั้งนี้ได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือก 17 มกราคม 2561 ระยะเวลาฝึกอบรม 12-16 มีนาคม 2561 (รวม 5 วัน)ติดต่อสอบถาม

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-948286, 083-5752296 (ทิพาพร เรืองยศ) E-mail: [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น